KAYNAŞTIRMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

 

 • Kaynaştırma Nedir?

Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

 • İlköğretimde kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarı durumları nasıl değerlendirilir?

Kaynaştırma öğrencileri için okulun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

* Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

 • Orta öğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin sınıf geçme/kalma durumu neye göre yapılacaktır?

Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP´leri dikkate alınır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 24) 

 • Kaynaştırma raporunun yanlış olduğuna kanaat getirilmesi durumunda ne kadar sürede itiraz edilmelidir?

Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.

Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

 • Her kaynaştırma kararı alınmış öğrenci için BEP ekibi oluşturmak zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP´ lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 72)

 • Okul yönetimi BEP birimini oluşturmadı ne yapmalıyım?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin 72´ inci ve 73´ üncü maddelerine dayanarak okul idaresinden yazılı olarak BEP Geliştirme Biriminin oluşturulması talep edilir.

 • Özel Eğitim konusunda pek bilgim yok, bana kim yardımcı olacak?

Öğrencinin bireysel özel eğitim öğretmeninden ve okulların rehberlik servisleri, RAM gibi yerlerdeki uzmanlardan konuya ilişkin destek alabilirsiniz.

 • Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencim sürekli devamsızlık yapıyor. Bu durumda bir üst sınıfa geçebilecek mi?

Kaynaştırma öğrencilerinin devamsızlıkları devam ettiği okul ve kurumun devam devamsızlıkla ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Sürekli devamsızlığı olan kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılır. (Sınıf tekrarı sadece uzun süreli devamsızlık durumunda yapılabilir)

 • Diğer öğrencilerin aileleri, çocuklarının sınıfında kaynaştırma öğrencisini istemiyor. Ne yapmalıyım?

Velilerinizin böyle bir hakkı yok, eğitim tüm bireylerin hakkıdır. Okul rehberlik servisi, RAM temsilcisi veya BEP Geliştirme Birimi üyeleri ile birlikte ailelere; kaynaştırma eğitiminin yetersizliği olan öğrenciler ile sınıftaki diğer öğrencilere kaynaştırma eğitiminin faydaları konusunda bilgilendirme ve ikna  toplantıları yapılır. Yasal haklar ve sorumluluklar anlatılır.

 • Kaynaştırma eğitimi alan öğrencime yazılılarda farklı sorular mı hazırlamalıyım? Yazılıyı sınıfla aynı anda mı yapmalıyım?

BEP Geliştirme Birimince öğrencinin yetersizliği doğrultusunda BEP Planı düzenlenmesi kararı alınan derslerde; BEP´ de belirlenen uzun ve kısa dönemli amaçlar dikkate alınarak sözlü ve yazılı soruları düzenlenir ve değerlendirilir. Dolayısıyla amaçlar ve işlenen konular paralel durumdaysa aynı sorular olabilir fakat çoğunlukla durum bu şekilde olmamaktadır ve farklı sınav sorusu hazırlanmalıdır.

 • Sınıfın geneline yönelik yaptığım uygulamaların hangilerine kaynaştırma öğrencimi de katmam gerekiyor?

Sınıfta yapılan tüm uygulamalara kaynaştırma öğrencisinin de katılmasında yarar vardır. İlke olarak, çocuğun tam katılımı esastır. Ancak, kaynaştırma öğrencisinin sahip olduğu bir takım özellikler katılımını sınırlıyorsa, çocuğa normal akranlarından birinin yardım sağlaması, çocuğun rolünün değiştirilerek kolaylaştırılması, uygulamaya yönelik bir takım uyarlamalar yapılması gibi ek tedbirler alınarak kaynaştırma öğrencisinin katılımının sağlanması önemlidir.

 • Kaynaştırma öğrencim sınıftaki arkadaşlarının başarısını engelliyor. Bu durumda diğer çocuklara haksızlık olmuyor mu?

Kaynaştırma öğrencisinin diğer çocukların başarılarına olumsuz etkisi herhangi bir çocuğun etkisinden daha fazla değildir. Fakat kaynaştırma öğrencinizin bir takım sorunlu davranışları varsa okulunuzun özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmeni ile birlikte Davranış Değiştirme Programı hazırlayıp uygulayarak bu sorunlarla etkili bir biçimde baş edebilirsiniz.

 • Destek eğitim odasında kaynaştırmaya tabi öğrenci haftalık kaç saate kadar eğitimden faydalanabilir?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. Maddesinin d bendi “Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40´ını aşmayacak şekilde planlanır” ifade edilmektedir.

Saatleri ile ilgili olarak da destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Fakat velinin izni ve istekli öğretmen olması durumunda ders dışı saatlerde de kaynaştırma öğrencisi destek eğitim odasından faydalanabilir.

 • Velinin talep etmesi halinde okul müdürlükleri kaynaştırma öğrencisine yönelik ´Bireysel Gelişim Raporu´ doldurmak zorunda mıdır?

Velisinin talebi halinde Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi doğrultusunda en geç 5 gün içerisinde doldurulmak zorundadır.

 • Kaynaştırma öğrencisi hangi derslerden muaf tutulur?

Görme yetersizliği olan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulur.

İşitme yetersizliği olan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf tutulur.

Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler spor eğitimi dersinden muaf tutulur, ve yazma ile ilgili de problemi varsa sadece sözlü performansı ile değerlendirilir.

 • Karne değerlendirmesinde neye dikkat edilmelidir?

Kaynaştırma öğrencisinin karne notu kesinlikle 50 nin altında olmamalıdır. Kaynaştırma için ayrı sınav yapılmasına rağmen öğrenci 50 nin altında puan aldıysa, yıllık hedeflerine göre tekrar sınav yapılmalıdır.

 

ÖNERİLER

 • Yaparak ve görerek öğrenirler. Bu çocuklara mümkün olduğu kadar somut ve uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemi uygulamak gerekir. Görerek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim teknikleri kullanmak faydalı olacaktır.
 • Öğretmen ve anne-babanın sağlam ilişkiler kurması gereklidir. Okulda yapılanların evde tekrarına yönelik işbirliği yapılmalıdır.
 • Eğitimdeki tekrar dönemleri uzatılmalıdır, çünkü bu çocuklar öğrendiklerini çabuk unuturlar.
 • Çocuğun eğitim-öğretime başladığı zaman, başaracağı seviyeden başlamak gerekir. Bu suretle çocuk ben yapabiliyorum inancı ile yeni adımlar atmaya hazırlanır.
 • Kendi kendilerine karar verme, kendilerine yön verme zorlukları fazla olduğundan öğretmen ve eğiticilerin kendilerine yön vermesine, uygun kararlar almalarında kendilerine yardımcı olmalarına ihtiyaç duyarlar. Buna dikkat edilmelidir.

           Psikolog

Ayça YENİCELİ GÜLAN

Özel Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi